Η Γνώμη μας

Υποχρεωτικά η Καταβολή ενοικίων θα γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών

Image

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που έφερε ο νέος φορολογικός νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα είναι η καταβολή των ενοικίων με χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών , ειδάλλως η δαπάνη αυτή δεν θα αναγνωρίζεται για φορολογικούς σκοπούς.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 13 του Ν.4646/2019 τα ενοίκια που καταβάλει μία επιχείρηση για τις ανάγκες στέγαση της ,των αποθηκών που τυχόν διαθέτει ,των υποκαταστημάτων της ή των γραφείων της θα πραγματοπειται με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών στο όνομα του ιδιοκτήτη του Ακινήτου.

Συμπερασματικά τώρα αν ιδιοκτήτες ενός ακινήτου είναι περισσότεροι από ένας τότε το ενοίκιο θα καταβάλλεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς όλων των ιδιοκτητών ανάλογα με το ποσοστό που συμμετέχουν στο ακίνητο .

Τέλος αν η καταβολή των ενοικίων δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών τότε η δαπάνη τους δεν θα αναγνωρίζεται φορολογικά.

Η ισχύς του αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

παρακάτω παραθέτω αυτούσιο το άρθρο 13 όπως αναγράφεται στον Ν.4646/2019

 

«Άρθρο 13»

 

Τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Στο άρθρο 23 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα περίπτωση ιε΄ ως εξής:

«ιε) Οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.»

 

Ζεχερλής Μιχάλης

Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Διευθυντής της ΙΣοΛΟΓΙΣΤΙΚής Accounting tax services


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!