Φορολογικές Ειδήσεις

Αλλαγές στην έκδοση φορολογικής ενημερότητας

Image

( ΠΟΛ 1222 / 28.12.2017 )

1η ) Όταν οφειλέτης είναι ενταγμένος σε ρύθμιση και ζητά φορολογική ενημερότητα, τα ποσοστά παρακράτησης επί του εισπραττόμενου ποσού, καθορίζονται κλιμακωτά και ανάλογα με τον ρυθμό αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών, όπως φαίνονται στον πίνακα και όχι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εφόρου.

Ποσοστό αποπληρωμής Συντελεστής Παρακράτησης
> 70% 10%
> 50% 30%
> 30% 50%
? 30% 70%

Τα ανωτέρω ποσοστά μπορούν να αυξηθούν, υπό προϋποθέσεις, έως και 20 ποσοστιαίες μονάδες, μετά από αξιολόγηση της φορολογικής εικόνας του οφειλέτη.
2η ) Τα ως άνω ποσοστά παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχούν στην κάλυψη τουλάχιστον δύο (2) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης εφόσον οι εναπομένουσες δόσεις είναι έως και δώδεκα (12).
Εάν οι εναπομένουσες δόσεις της τηρούμενης ρύθμισης είναι περισσότερες από δώδεκα (12) το ποσοστό παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη τουλάχιστον τεσσάρων (4) δόσεων της τηρούμενης ρύθμισης .
3η ) Για φορολογική ενημερότητα όσων εισπράττουν περιοδικές απαιτήσεις τα ποσά της παρακράτησης είναι :
•• 10% επί του εισπραττόμενου ποσού για συνολική εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή μέχρι 5.000 €
•• Εάν το υπόλοιπο της ρυθμισμένης οφειλής είναι από 5.000 έως 20.000 €, το ποσό της παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη μιας δόσης της ρύθμισης και
•• Εάν το υπόλοιπο της ρυθμισμένης οφειλής είναι άνω των 20.000 €, το ποσό της παρακράτησης πρέπει να αντιστοιχεί στην κάλυψη δύο δόσεων της ρύθμισης που έπονται της ημερομηνίας κατάθεσης του αιτήματος χορήγησης του αποδεικτικού .
4η ) Από το συμβολαιογράφο αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση, το σύνολο του προϊόντος του τιμήματος και μέχρι του ύψους των οφειλών, το οποίο αναγράφεται επί της βεβαίωσης και το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού, εκτός εάν οι εναπομένουσες οφειλές που αντιστοιχούν στη διαφορά της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή του δικαιώματος που συστήνεται επ’ αυτού και του τιμήματος διασφαλίζονται από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, οπότε σημειώνεται επί της βεβαίωσης αντίστοιχη ένδειξη.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!