Φορολογικές Ειδήσεις

Πλαστικές σακούλες: Νέες προθεσμίες για τη δήλωση απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους

Image

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή και πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 119, διευκρινίζεται ότι ο έλεγχος της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους των πλαστικών σακουλών μεταφοράς διενεργείται αποκλειστικά από τη Φορολογική Διοίκηση και καθορίζεται η προθεσμία για την δήλωση απόδοσης του τέλους αυτού.

Άρθρο 119

Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς

1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 (Α' 179), που προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4496/2017 (Α' 170), προστίθενται τέσσερα νέα εδάφια ως εξής:

«Αρμόδια για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους είναι αποκλειστικά η Φορολογική Διοίκηση.

Η δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα στη Φορολογική Διοίκηση κάθε τρίμηνο, έως την τελευταία ημέρα του μήνα που ακολουθεί την περίοδο στην οποία αφορά. Η δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2018.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας που επηρεάζουν τη λειτουργία της Φορολογικής Διοίκησης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών ή άλλων αντίστοιχων εξαιρετικών και δυσμενών συμβάντων που επηρεάζουν φορολογούμενους, με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης απόδοσης ή να χορηγείται παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και διαφορετική προθεσμία καταβολής του τέλους. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο έκδοσης της. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την επιβολή, είσπραξη και απόδοση του τέλους αυτού.»

2. Η υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης α) του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 καταργείται.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 20Α του ν.2939/2001 καταργείται.

4. Στο τέλος του Παραρτήματος του ν.4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας του αρ. 6Α του ν.2939/2001 (Α' 179)».

 

πηγή : e-forologia.gr

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!