Οικονομικές Ειδήσεις

Προσοχή αυτές είναι οι αλλαγές συνοπτικά στην εργατική Νομοθεσία

Image

• Οικειοθελής αποχώρηση εργαζόμενου: Υποχρεωτικά αναγγέλεται στο ΕΡΓΑΝΗ η οικειοθελής αποχώρηση, υπογεγραμμένη και από τον εργαζόμενο. Αν δεν υπογράφει ο εργαζόμενος υποβάλλεται εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, ότι θα αναγγελθεί η οικειοθελής αποχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ.
• 4 εργάσιμες ημέρες, είναι το χρονικό όριο ηλεκτρονικής αναγγελίας της απόλυσης, της οικειοθελούς αποχώρησης και της λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου εργασίας ή έργου.
• Υπερωρίες : Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, θα είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, των υπερωριών, προτού να πραγματοποιηθούν.
• Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης μέχρι 3 ημέρες επιβάλλεται, εφόσον επιβληθούν 3 πρόστιμα για παραβάσεις «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας και οι οποίες διαπιστώνονται αθροιστικά σε 3 ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
• Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας επιχείρησης μέχρι 3 ημέρες επιβάλλεται και στην περίπτωση που επιβληθούν 2 πρόστιμα για αδήλωτη εργασία σε 2 ελέγχους σε διαφορετικές ημερομηνίες, μέσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών.
• Είναι υποχρεωτική η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού εγγράφου της ταυτοπροσωπίας, από τους ευρισκόμενους στο χώρο εργασίας, εφόσον ζητηθεί κατά την διάρκεια ελέγχου
• Πίνακας προσωπικού : Είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των εργαζομένων με αντίγραφο ή απόσπασμα του πίνακα προσωπικού, όταν εργάζονται εκτός της έδρας της επιχείρησης ή του παραρτήματός της.
• Οικοδομικά έργα: Ο εργοδότης που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ) το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης. ( Θα ισχύσει μετά την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης ).
• Ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων τεχνικών ασφαλείας και ιατρών εργασίας: Θα εκδοθεί σχετική απόφαση.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!