Φορολογικές Ειδήσεις

Φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις

Image

( ΠΟΛ 1147/2018 ) , ( Άρθρο 116 του ν. 4549/2018 )
•• Οι εργοδοτικές εισφορές νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας, αν αυξάνεται ο αριθμός των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη κατά το έτος πρόσληψης σε σχέση με το προηγούμενο ( Δείτε όλο το άρθρο 116 ).
•• Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116), αφαιρείται το 30% των επιλέξιμων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα
•• Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος, αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. προσαυξημένους κατά ποσοστό 100%.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!