Φορολογικές Ειδήσεις

Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα Ελλάδος

Image

Η τράπεζα Ελλάδος με ανάρτηση της στης διαδικτυακό της τόπο ενημερώνει πως και με τι αρχεία θα γίνεται η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο από αυτήν σύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της με Αριθ. 2682/03.06.2019, δημιουργεί Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO), έργο του οποίου είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικής πληροφόρησης αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 

Επίσης είναι πια διαθέσιμη και σε παραγωγική διαδικασία η πύλη που θα γίνονται οι δημοσιεύσεις https://iris.bankofgreece.gr

 

Η Ανακοίνωση της τράπεζας Ελλάδος

 

 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO), έργο του οποίου είναι η συλλογή και επεξεργασία στατιστικής πληροφόρησης αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

 

Συγκεκριμένα, τα νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας (εισηγμένης ή μη), της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρίας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και συντάσσουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους κατ’ εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, υποχρεούνται, ταυτόχρονα με την κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσής τους, να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, στη μορφή που περιγράφεται στην Πράξη Διοικητή, ώστε να είναι δυνατή η αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!