Φορολογικές Ειδήσεις

Οι νέοι κωδικοί στο έντυπο Ν

Image

 με την Α.1037/2019 κοινοποιήθηκε το Έντυπο Ν και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να το συνοδεύουν αν η δήλωση υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. λόγω τεχνικής αδυναμίας ή λόγω υποβολής με επιφύλαξη ή λόγω του ότι η επιχείρηση έκανε χρήση κινήτρων αναπτυξιακών νόμων.
Οι κωδικοί 076 και 054 μένουν ανενεργοί για το φορολογικό έτος 2018.
Στο νέο έντυπο Ν προστέθηκαν οι κωδικοί :
574 : Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4399/2016 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων).
478 : Διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (άρθρο 66 ν.4172/2013).
057: Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν.4171/1961.
054: Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά).
056: Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά).
571: Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης ολοκλήρωσης.
572: Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος.
573: Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!