Φορολογικές Ειδήσεις

Ρύθμιση φορολογικών οφειλών μέχρι 50.000 ευρώ, βεβαιωμένων έως 31 Δεκεμβρίου 2016

Image

Βάσει εξωδικαστικού μηχανισμού )
( ΠΟΛ 1223 / 29.12.2017 )
•• Το δημόσιο προτείνει λύσεις ρύθμισης, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του οφειλέτη. H αίτηση θα συνοδεύεται από τουλάχιστον 11 δικαιολογητικά όπως : Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί μη λύσης εταιρείας, οικονομικές καταστάσεις τελευταίων 5 ετών, πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων και άλλα που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ΠΟΛ 1223.
•• Κριτήρια επιλεξιμότητας :
1. Οφειλέτης με απλογραφικά βιβλία, κρίνεται επιλέξιμος για υπαγωγή στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών, εφόσον έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης .
2. Οφειλέτης με διπλογραφικά βιβλία, για να υπαχθεί πρέπει σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις:
α) Να έχει θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
β) Να έχει θετική καθαρή θέση (equity).
•• Στην παρούσα εξωδικαστική ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν :
Α) Οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς όλους τους πιστωτές ( τράπεζες, δημόσιο, ΕΦΚΑ, κλπ ) έως 20.000 ευρώ και
Β) Οφειλέτες με συνολικές οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές προς το δημόσιο, υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών.
•• Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
Α) Οφειλές που ήδη ρυθμίστηκαν με δικαστική απόφαση ή συμβιβασμό και
Β) Οφειλές που αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, σχετικών με σύσταση αφορολόγητων αποθεματικών.
•• Επιπλέον εξαιρέσεις ( Αναφέρονται διεξοδικά στο άρθρο 2 του νόμου 4469 / 2017 ):
•• Βασικά κριτήρια υπαγωγής στη ρύθμιση είναι, το διαθέσιμο εισόδημα και η αξία των περιουσιακών στοιχείων.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!