Φορολογικές Ειδήσεις

Oδηγίες για τους φορολογικούς ελέγχους στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών

Image

Νεώτερες οδηγίες για τους φορολογικούς ελέγχους στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών
( ΠΟΛ 1175/16.11.2017 )

•• Με την ανωτέρω απόφαση οι έλεγχοι των τραπεζικών λογαριασμών θα ξεκινούν από το 2011, καθότι ποσά που κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασμούς πριν την 30.9.2010 θεωρούνται δικαιολογημένα.
•• Δεν υφίσταται προσαύξηση περιουσίας από άγνωστη πηγή ή από επιχειρηματική δραστηριότητα, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, στον τραπεζικό λογαριασμό ελεγχόμενου φυσικού προσώπου.
•• Πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό μπορεί να φορολογηθεί ως εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013, εφόσον δεν καλύπτεται με τα δηλωθέντα εισοδήματα, ούτε από άλλη συγκεκριμένη και αρκούντως τεκμηριωμένη πηγή ή αιτία.
•• Η άρνηση ή η παράλειψη του φορολογούμενου να παράσχει στοιχεία που δικαιολογούν την περιουσιακή του κατάσταση, λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση από τη φορολογική αρχή των αποδείξεων σε βάρος του.
•• Το υπερβάλλον τίμημα από μεταβίβαση ακινήτου το οποίο διαπιστώνεται ως τέτοιο από τον έλεγχο και δηλώνεται από τον πωλητή με συμπληρωματικό συμβόλαιο ανεξάρτητα από τον χρόνο σύνταξης του αρχικού συμβολαίου δεν αποτελεί προσαύξηση περιουσίας.
•• Ο χαρακτηρισμός μιας πίστωσης σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει ο ελεγχόμενος ως προερχόμενης ή σχετιζόμενης με ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα εξετάζεται ως πραγματικό γεγονός. Εφόσον αποδειχθεί ότι προέρχεται από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή προσδιορίζεται το είδος της παρασχεθείσας υπηρεσίας και ο λήπτης αυτής ή το πωληθέν αγαθό και ο αγοραστής αυτού, τότε φορολογείται, κατά περίπτωση, με τις οικείες διατάξεις του ν. 2238/1994 (άρθρα 28, 40, 48 κ.λπ.) ή την παρ.1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 και υπόκειται σε τυχόν λοιπές φορολογίες (π.χ. ΦΠΑ), εάν δεν έχει ήδη φορολογηθεί.

•• Στην περίπτωση που ο ελεγχόμενος συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ), κοινωνία ή κοινοπραξία, και το ποσό που πιστώνεται σε λογαριασμό στον οποίο συμμετέχει το φυσικό πρόσωπο είναι ποσό που αποδεικνύεται ότι αφορά συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου ή κοινωνίας ή κοινοπραξίας, δεν συνιστά προσαύξηση περιουσίας, καθώς είναι γνωστής προέλευσης.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!