Η Γνώμη μας

Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

Image

Είναι η πιο συμφέρουσα μορφή εταιρείας 

Γράφει ο Μιχάλης Ζεχερλής

Για να κατανοήσουμε κάποιες βασικές έννοιες, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε μια βασική Έννοια την έννοια της οντότητας.
ΟΝΤΟΤΗΤΑ είναι κάθε είδους επιχείρηση πολύ μικρή ,μικρή, μεσαία ,μεγάλη όπως και κάθε είδους νομικό πρόσωπο, Ατομική ,ΟΕ, ΕΕ ,ΕΠΕ ΑΕ ΙΚΕ .
Αυτή την οντότητα λοιπόν την ονομάζουμε εταιρεία στην καθημερινότητα μας που ουσιαστικά είναι μια ένωση προσώπων με συγκεκριμένους σκοπούς, και μπορεί να είναι κεφαλαιουχική ή μη ,κερδοσκοπική ή μη, μπορεί να είναι Ανώνυμη, Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Περιορισμένης ευθύνης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.


Ποιοι είναι οι λόγοι, για να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ;
1. Πρώτον για τις καινοτομίες που εισάγει και τα πλεονεκτήματα έναντι των άλλων εταιρικών μορφών.
1Α) Συστήνεται μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης. Το καταστατικό της καταρτίζεται με ιδιωτικό συμφωνητικό.

1Β) Γίνεται δημοσίευση μόνο στο ΓΕΜΗ.

1Γ) Η Ένταξη στον Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται μόνο για τον διαχειριστή (ή για τον μοναδικό εταίρο σε περίπτωση μονοπρόσωπης), απαλλαγή των εταίρων και με το καινούργιο ασφαλιστικό νόμο.
1Δ) Συστήνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα από όλες τις άλλες νομικές μορφές επιχειρήσεων και νομικών οντοτήτων.
2. Με την ίδρυση ή την μετατροπή μιας επιχείρησης σε εταιρεία ΙΚΕ, υπάρχει απαλλαγή ΟΑΕΕ για τους εταίρους (ακόμα και στο νέο ασφαλιστικό νόμο).

2Α) Δυνατότητα συμμετοχής φορολογικού κάτοικου αλλοδαπής ή ξένης εταιρείας.
Περιορισμένη ευθύνη των εταίρων έναντι των οφειλών της εταιρείας.

2Β) Με τον νέο ασφαλιστικό νόμο η ασφάλιση δεν υπολογίζεται επί των κερδών όπως στις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, αλλά επί της αμοιβής του διαχειριστή αν υπάρχει αμοιβή , και δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εισφορές κατά την διανομή των κερδών των εταίρων όπως ισχύει για όλες τις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Ποια τα Μειονεκτήματα

3. Ο εταίρος για όσες ώρες εργάζεται στην ΙΚΕ πρέπει να είναι ασφαλισμένος στο ΕΦΚΑ ως μισθωτός ( προσοχή όχι ο διαχειριστής)

3Α) Τηρεί υποχρεωτικά διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας )


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!