Η Γνώμη μας

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων – Δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν κατά περίπτωση

Image

Έντυπο Ν
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων – Δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν κατά περίπτωση. ( ΠΟΛ 1030 / 03.03.2017 )
•• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 30 Ιουνίου.
•• Στην περίπτωση χειρόγραφης υποβολής στη Δ.Ο.Υ. υποβάλλεται σε 2 αντίτυπα και συνοδεύεται από:
Α) Αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ΕΛΠ.
Β) 2 αντίτυπα Ε3 ( Τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποβάλλουν Ε3 όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές. Όταν έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου το υποβάλλουν χωρίς ποσά).
Γ) Ένα αντίτυπο Ε2
Δ) Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής – Φορολογικής Βάσης ( Π.Σ.Λ.Φ.Β. ) και άλλα 23 δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται κατά περίπτωση, μερικά από τα οποία είναι:
- Πίνακας σχηματισμού φορολογικών αποθεμάτων
- Απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. Α.Ε ή της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ, ή της απόφασης των αρμόδιων οργάνων των λοιπών Ν.Π., για τη διανομή κερδών, για διανομή προμερισμάτων, προσωρινών απολήψεων
- Απόσπασμα πρακτικών των αρμόδιων οργάνων, σχετικά με την πρόταση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αποθεματικών ή κερδών προηγούμενων χρήσεων.
- Βεβαιώσεις για τα ποσά των φόρων που έχουν παρακρατηθεί σε βάρος του νομικού προσώπου.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, για το ύψος των τόκων από έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου.
- Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων επενδύσεων και αφορολογήτων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων : ν.1892/1990, ν.1262/1982, ν. 2601/1998
- «Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής» της ΠΟΛ.1130/2006 για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς φορολογικής απαλλαγής .
- Γνωμοδοτήσεις, χαρακτηρισμούς ή εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίων από τις Ειδικές Επιτροπές.
- Απόφαση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, για επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011.
- Οι εταιρείες που πραγματοποίησαν μέσα στο φορολογικό έτος 2016 δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, υπεύθυνη δήλωση για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας
- Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στο άρθρο 71 του ν. 3842/2010, περί φορολογικών κινήτρων ευρεσιτεχνιών, απόφαση υπαγωγής του Υπουργού Παιδείας.
- Δήλωση του Ν.Π. για εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή, επειδή δεν έγιναν απολύσεις.
- Οι οικοδομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν αναλυτική κατάσταση των οικοδομών, προκειμένου να υπολογιστεί το φορολογητέο εισόδημά τους κατά περίπτωση.
- Δήλωση Ε16 Κατοχής Μηχανημάτων Έργων για τα οποία οφείλεται τέλος χρήσης.
- Γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών και υπεύθυνες δηλώσεις, για Ν.Π. που απασχόλησαν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%,
- Κατάσταση με τα ποσά της φορολογικής αναμόρφωσης κατά κατηγορία δαπανών και τα ποσά Αποδοθέντων και Οφειλόμενων Φόρων Εισοδήματος και Έμμεσων Φόρων. Για το φορολογικό έτος 2016, την κατάσταση αυτή υποχρεούνται να υποβάλλουν και τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π.
- Βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας, για την εγγραφή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4019/2011.
- Τα Ν.Π.Δ.Δ ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστάθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή υποβάλλουν, πέραν των ανωτέρω, και αναλυτική κατάσταση των δαπανών επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης και συγκεντρωτική κατάσταση των πάγιων και λειτουργικών δαπανών που αφορούν τα ακίνητα και εκπίπτουν με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013.

Υποβολή δήλωσης με επιφύλαξη : πρέπει να προσκομίζεται στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών αντίγραφο της δήλωσης που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία, έτσι ώστε η Δ.Ο.Υ. να αποφανθεί για τη σχετική επιφύλαξη.

Επιχειρήσεις ενταγμένες σε αναπτυξιακό νόμο : Υποβάλλουν τη δήλωση υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. . Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του κινήτρου των αφορολόγητων εκπτώσεων (ν. 2601/1998, ν. 3299/2014, κοκ), καθώς και του κινήτρου της απαλλαγής καταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις του ν. 3908/2011.

Επιχειρήσεις υπό εκκαθάριση : Υποβάλλουν υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. την οριστική δήλωση εκκαθάρισης.
Στην περίπτωση που επιχείρηση τίθεται σε εκκαθάριση μέσα στο φορολογικό έτος 2016 και πριν την έναρξη της υποβολής των δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (taxisnet), η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά (μέσω taxisnet) στα ήδη διαθέσιμα από το προγενέστερο φορολογικό έτος έντυπα. Στα ίδια έντυπα υποβάλλονται και τυχόν μεταγενέστερες τροποποιητικές δηλώσεις.

Νέοι κωδικοί εντύπου Ν:
Στην 1η σελίδα:
995 Ενδιαφέρει τις τράπεζες
996 Ενδιαφέρει τις τράπεζες
655 Αφορά ενδοομιλικά μερίσματα
656 Αφορά ενδοομιλικά μερίσματα
Στην 3η σελίδα στον πίνακα Αφαίρεση αφορόλογητων αποθεματικών:
053 Κέρδη φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων
Στην 5η σελίδα στον πίνακα Εισόδημα από ακίνητη περιουσία:
209 Δωρεάν παραχώρηση


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!