Η Γνώμη μας

Οδηγίες υποβολής Ε1,Ε2,Ε3 και αλλαγές στα έντυπα.

Image

ΠΟΛ 1034 / 7.3.2017


•• Υποβολή Ε1 και συνυποβαλλόμενων Ε2 και Ε3 έως 15 Ιουλίου.
•• Ειδικά για το φορολογικό έτος 2015, οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά την 9η.Μαρτίου 2017.
•• Σε περίπτωση υποβολής εντύπου Ε3 για ανήλικο τέκνο, του οποίου τα εισοδήματα φορολογούνται στο όνομα του γονέα που ασκεί την γονική μέριμνα, η δήλωση του γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου θα υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
•• Οι δηλώσεις με επιφύλαξη υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οδηγούνται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ για έλεγχο - εκκαθάριση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
•• Η δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων (Ε16) συμπληρώνεται χειρόγραφα και προσκομίζεται στη Δ.Ο.Υ., εφόσον ζητηθεί.
•• Κατά την υποβολή των δηλώσεων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση των δηλούμενων εισοδημάτων και φόρων, τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
•• Για την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος της οποίας η αρχική δήλωση υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζει ο φορολογούμενος θα είναι μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο της τροποποίησης της δήλωσης και όχι όλα τα δικαιολογητικά.
•• Η καταβολή του φόρου γίνεται σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου.
•• Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα εξαρτώμενα μέλη άνω των 18 ετών.
•• Στις περιπτώσεις κοινών τραπεζικών λογαριασμών, υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους, οι οποίοι καθορίζονται με βάση τις πραγματικές περιστάσεις. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει, τη διακριτική ευχέρεια να κρίνει διαφορετικά.
•• Σε περίπτωση, αμοιβών ή φόρων που καταβάλλονται στην αλλοδαπή περιοδικά, η μετατροπή σε ευρώ θα πρέπει να γίνει με βάση τη μέση ετήσια ισοτιμία, μεταξύ ευρώ και ξένου νομίσματος.
•• Ανείσπρακτα ενοίκια : συμπληρώνεται η στήλη 16 του εντύπου Ε2 και οι κωδικοί 125 – 126 πίνακας 4Δ2 του Ε1, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Επισημαίνεται ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ όπου ελέγχονται και καταχωρούνται πριν την υποβολή της δήλωσης.
•• Ο φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής υποχρεούται να επιβεβαιώσει και τη ΧΩΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ του, όπως αυτή είναι καταχωρημένη στα Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου, καθώς χρησιμοποιείται για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών.
•• Οι κωδικοί 023,024 δεν συμπληρώνονται, διότι για το φορολογικό έτος 2016 δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης αποδείξεων – πληρωμών με « πλαστικό χρήμα », για το χτίσιμο του αφορολόγητου ορίου.
•• Οι κωδικοί 007 – 008 καταργήθηκαν, επειδή καταργήθηκαν οι εκπτώσεις φόρου σε νησιά με λιγότερους από 3.100 μόνιμους κατοίκους.
•• Όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 307- 308 ( μπλοκάκηδες ) σε συνδυασμό με τους κωδικούς 019-020, απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ των προσώπων που λαμβάνουν τις υπηρεσίες στην ημεδαπή και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις (3), πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων.
•• Όταν συμπληρώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις (κωδ. 343-344) χωρίς ηλεκτρονική πληροφόρηση, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. εργοδοτών - ασφαλιστικών φορέων με τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.
•• Οι κωδικοί 351-352 συμπληρώνονται από το φορολογούμενο και αφορούν ασφαλιστικές εισφορές εξαγοράς χρόνου ασφάλισης όπως χρόνου στρατιωτικής θητείας, και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία ή συντάξεις. Στους ίδιους κωδικούς συμπληρώνονται και οι εισφορές που αποδίδουν τα ίδια τα μέλη Δ.Σ. εξαιτίας υποχρεωτικής ασφάλισης και οι οποίες μειώνουν το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αυτοί αποκτούν.
•• Η ισχύς των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, εξομοιώνεται με αυτή των επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. 1200 κ.ε. και η ετήσια αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται στις 4.000 ευρώ, ανεξαρτήτως ισχύος του οχήματος. Δεν επιβάλλεται στα αυτοκίνητα αυτά φόρος πολυτελούς διαβίωσης.
•• Οι καταβληθείσες δόσεις επιχειρηματικών δανείων που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των ατομικών επιχειρήσεων και αφορούν δάνεια που συνήψαν τα εν λόγω πρόσωπα για επιχειρηματικούς σκοπούς, δεν αποτελούν δαπάνη απόκτησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 (περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου αυτού), οπότε δεν θα αναγράφονται στους κωδικούς 727-728 του εντύπου Ε1.
•• Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης και τις συμβάσεις πίστωσης δι' ανοιχτού λογαριασμού. Η εφαρμογή των ανωτέρω είναι θέμα πραγματικό και κρίνεται από τον αρμόδιο έφορο.
•• 659 - 660 Αναγράφονται οι αγροτικές επιδοτήσεις / ενισχύσεις, κατά το μέρος που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.
•• 783-784: Δηλώνεται μόνο το τυχόν υπόλοιπο αχρησιμοποίητο μέρος των ποσών που είχαν ενταχθεί στις διατάξεις του άρθ. 88 του ν. 3259/2004 και άρθ. 18 του ν. 3842/2010, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά το 2015. Οι φορολογούμενοι που θα δηλώσουν ποσά στους κωδικούς αυτούς, δύνανται να οδηγηθούν στις Δ.Ο.Υ. για έλεγχο.
•• Βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης : λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό, από όλες τις κατηγορίες εισοδήματος, ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς των φορολογικών ετών 2016 και επόμενα, εφόσον στο σύνολο του υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.

Στο έντυπο Ε1 προστέθηκαν οι κωδικοί:

Στον πίνακα 1
320 συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης είναι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής.
Στον πίνακα 2
037-038 Συμπληρώνεται από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, για να φορολογηθούν βάσει της κλίμακας 22% - 45% και με αφορολόγητο όριο 8.636 – 9.545 ευρώ.
021-022 Συμπληρώνονται όταν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα και ο φορολογούμενος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, για να δικαιούται αφορολόγητο όριο.
011-012 Συμπληρώνονται από βουλευτές και ευρωβουλευτές που δωρίζουν χρηματικά ποσά σε κόμματα.
Στον πίνακα 4
395 – 396 Δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών συνταξιοδοτικών ασφαλιστηρίων από την αλλοδαπή.
115 – 116 Δηλώνεται το ακαθάριστο εισόδημα των υπεκμισθωτών εκτάσεων γης.
117 – 118 Οι υπεκμισθωτές εκτάσεων γης, δηλώνουν τα ενοίκια που κατέβαλλαν.
Στον πίνακα 6
661 – 662 Εκτός από το επίδομα ανεργίας ΟΑΕΔ, δηλώνονται και τα επιδόματα ανεργίας ΓΕΝΕ (ναυτικών ) και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ( δημοσιογράφων ).
421 – 422 Δηλώνονται τα ενοίκια που καταβάλλονται στις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους
Στον πίνακα 7
055-056 Αναγράφονται τα ποσά δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικού κόμματος ή συνα- σπισμού κομμάτων (άρθρο 7 ν. 4304/2014).
057-058 Αναγράφονται τα ποσά δαπάνης για την ιδιωτική χρηματοδότηση υποψήφιο για τη Βουλή των Ελλήνων και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο έντυπο Ε3 έγιναν οι εξής αλλαγές:

Αφαιρέθηκαν από τον πίνακα των ενοικίων οι κωδικοί 677,678,679,680.
Προστέθηκαν στον πίνακα Ε δέκα ( 10 ) κωδικοί για αναλυτικότερο διαχωρισμό των αγροτικών επιδοτήσεων.
Προστέθηκε στον υποπίνακα γ΄του πίνακα ΣΤ' ο κωδικός 275 για πληροφοριακούς λόγους.
Προστέθηκαν στον υποπίνακα ζ΄του πίνακα ΣΤ΄ οι κωδικοί 572,573,574,575 για τα αφορολόγητα έσοδα των επιχειρήσεων που τηρούν απλογραφικά βιβλία.
Προστέθηκαν στον πίνακα Ζ΄ οι κωδικοί : 317 ( αξία πώλησης οχήματος Ι.Χ. ),320,321.
Προστέθηκαν στον υποπίνακα ζ΄ του πίνακα Θ΄ οι κωδικοί 489,490,198.

Στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Προστέθηκε το πεδίο 23 για αμοιβές προσωπικού που δεν πληρώθηκαν μέσω τράπεζας.


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!