Η Γνώμη μας

Υπολογισμός φόρων, πρόσθετων φόρων και προστίμων για υποθέσεις πριν την 31.12.2013

Image

( Άρθρο 49 ν. 4509 / 2017 )
Από 1.1.2018 για πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που αφορούν χρήσεις, περιόδους ή υποθέσεις έως και τις 31.12.2013 επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου των άρθρων 58, 58Α παράγραφος 2 ή 59 του ΚΦΔ κατά περίπτωση, πλέον του τόκου του άρθρου 53, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

Οι επιεικέστερες διατάξεις ισχύουν και για τις εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια, ή στις Δ.Ε.Δ.
Εάν ο φορολογούμενος επιθυμεί διακοπή δίκης ή διακοπή εξέτασης ενδικοφανούς προσφυγής, πρέπει να υποβάλλει ανέκκλητη δήλωση, στον προϊστάμενο που εξέδωσε την αρχική πράξη.
Εξαιρετικά, για την υποβολή εκπρόθεσμων χρεωστικών δηλώσεων, που αφορούν χρήσεις, περιόδους, υποθέσεις ή εν γένει φορολογικές υποχρεώσεις έως τις 31.12.2013, επιβάλλεται, αντί του πρόσθετου φόρου του άρθρου 1 του ν. 2523/1997, πρόστιμο που ισούται με το άθροισμα του προστίμου του άρθρου 54 του ΚΦΔ ( πρόστιμο διαδικαστικών παραβάσεων ), πλέον του τόκου του άρθρου 53, ο οποίος υπολογίζεται από την 1.1.2014 και μέχρι την έκδοση του εκτελεστού τίτλου, εφόσον αυτό συνεπάγεται επιεικέστερη μεταχείριση του φορολογούμενου.

Διαδικασία εφαρμογής υπολογισμού επιεικέστερων προστίμων( ΠΟΛ 1214 / 2017 )

   Στην ανωτέρω ΠΟΛ περιγράφεται η διαδικασία διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, για τον καταλογισμόεπιεικέστερων προστίμων βάσει του άρθρου 49 του ν. 4174/2013 ( ΚΦΔ ) και παρατίθεται σχετικό υπόδειγμα. 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!