Η Γνώμη μας

Ποια έτη παραγράφονται στις 31-12-2022

Image

Δημοσιεύτηκε από την ΑΑΔΕ η ΠΟΛ. 1208/20.12.2017 με θέμα «Παροχή οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή της με αριθ. ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 (Β΄4314) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων». Η ανάγκη εκδόσεως της εγκυκλίου προήρθε από την με αριθ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016/28.12.2016 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που αφορούσε στην έκδοση πράξεων για χρήσεις 2008 και μετά σε περίπτωση φοροδιαφυγής κατά την έννοια και τα όρια του άρθ. 66 του Ν.4174/2013, καθώς και σε συνέχεια της εγκ. ΠΟΛ. 1154/2017, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των ανωτέρω, παρέχονται οι κάτωθι διευκρινίσεις και πρόσθετες οδηγίες.

Να υπενθυμίσουμε ότι περαιτέρω, με τη με αριθ. 268/2017 Γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και κοινοποιήθηκε με την εγκ. ΠΟΛ. 1192/2017, έγινε δεκτό ότι, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 36 του ΚΦΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 72 του ίδιου Κώδικα, με τις οποίες προεκτείνεται ο χρόνος της παραγραφής σε εικοσαετή σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ΚΦΔ, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα του Δημοσίου δεν έχει παραγραφεί μέχρι τότε, είναι εφαρμοστέες από τη Φορολογική Διοίκηση για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής που διαπράχθηκαν στις χρήσεις 2012 και 2013 και όχι σε χρήσεις προγενέστερες του έτους 2012.

Συνεπώς κατ΄ εφαρμογή των παραπάνω, για τις χρήσεις 2008 έως 2010 δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 36 του ΚΦΔ, σε συνδυασμό με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 11 του άρθ. 72.

Με βάση τον ανωτέρω και δεδομένου ότι ήδη είμαστε στην 30ή Δεκεμβρίου, την 31/12/2022 παραγράφονται το φορολογικό έτος 2016 στην πρώτη περίπτωση, το 2007 στην δεύτερη και το 2002 στην τρίτη. Ουσιαστικά δηλαδή, σε περίπτωση που η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία δεν έχει κοινοποιήσει σημείωμα ελέγχου και προσωρινές πράξεις προσδιορισμού φόρου των ανωτέρω φορολογικών ετών, ή το διάστημα από την κοινοποίηση έως και την 31/12/2022 είναι μικρότερο των είκοσι (20) ημερών (διάστημα μέσα στο οποίο ο φορολογούμενος μπορεί να εκθέσει τις απόψεις του και να αντικρούσει το σημείωμα ελέγχου), η φορολογική αρχή δεν έχει δυνατότητα κοινοποίησης έκθεσης ελέγχου και οριστικών πράξεων προσδιορισμού φόρου έως την 31/12/2022 και ουσιαστικά τα συγκεκριμένα φορολογικά έτη έχουν ήδη παραγραφεί.
Ακόμα, χρήζουν επιπλέον διευκρινίσεων οι υποθέσεις που ανάγονται σε δεκαετή παραγραφή λόγω νέων στοιχείων, δεδομένου ότι οι δικαστικές αποφάσεις αναφέρονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ημεδαπής και ότι αυτοί δεν αποτελούν νέα στοιχεία. Δεν έχει όμως ακόμα διευκρινιστεί ποια θεωρούνται συμπληρωματικά στοιχεία, καθώς τα νέα στοιχεία θα πρέπει να προσδιορίζουν φορολογητέα ύλη η οποία δεν θα είχε αποκαλυφθεί χωρίς αυτά (αντί για γενικόλογες αναφορές περί γενικής φοροδιαφυγής, εν είδη ανώνυμης καταγγελίας).

 

 

Πριν φύγετε δείτε και αυτό

 

 

1) Γιατί να ιδρύσουμε μια ΙΚΕ, ποια είναι τα οφέλη μας ;

2) Σεμινάρια στην έδρα των Επιχειρήσεων

3) Μηνιαίες Υποχρεώσεις Επιχειρήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2022

4)Παράταση για τους μειωμένους και υπερμειωμένους συντελεστές ΦΠΑ και παράταση στην αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα


 

Επιλεγμένα

 


Αν σας άρεσε αυτό το άρθρο κοινοποιήστε το!